AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi Duası Türkçe Manası, Arapça Okunuşu, Meali (Anlamı) ve Tefsiri

Teknotrat

New member
17 Şub 2021
277
0
0
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi Duası Türkçe Manası, Arapça Okunuşu, Meali (Anlamı) ve Tefsiri Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum,
lâ te’huzûhu sinetûv velâ nevm,
lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd,
men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih,
ya’lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm,
ve lâ yûhiytune bi şey’im min ilmihi illâ bi mâ şa’,
vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd,
ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Ayetel Kürsi’nin Manası
Allah, O’ndan öteki ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne var ise hepsi O’nundur.
O’nun müsaadesi olmadıkça katında hiç bir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve gerilerinde olanları O bilir.
O’nun ilminden hiç bir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine güç gelmez.
O uludur, mutlak büyüktür.

Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri (yararları) Nelerdir?
Kur’an ayetlerinin hepsi farklı manalar ve farklı faziletlere sahiptir. Yalnız Kur’an ayetlerinin en bilineni ve en ulusu “Ayetel Kürsi” olarak bilinmektedir.

1.

Ulu Peygamberimiz: ‘Bakara Müddetinde bir âyet var ki, O Kur’ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsî ortasında şeytan bulunan bir konutta okunsa; şeytan, o meskenden feryad ederek kaçar ve sur’atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, AyetelKürsidir buyurmuştur.

2. “Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ‘Ayetel Kürsi’yi okuyunuz. Zira orada bulunduğunuz surece koruyucunuz şahsen Aziz Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) katiyen şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. bir daha buyrulmuştur ki:

3. ‘Her hangi bir konut ki, ortasında ‘Ayetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün ortasında o konutta bulunanlara hiç bir ziyan ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da asla olmaz.

Kendi konutunda yahut bulunduğun rastgele bir konutta yahut rastgele bir yerde korkusuzca emniyet ve huzur ortasında bulunmak istiyorsan, bu mühletleri oku.

Ayetel-Kürsiyi hiç bir vakit lisanından bırakma. Kendin okuduğun üzere çoluk çocuğuna da öğret. Onlar da okusun. Sen de oku. Dünya bu, kaygısı de var, açısı de var. Dünyanın kaygısından, açısından Ayetel Kürsiyi okuyarak Allah’ın aziz kudretine sığınmış olur. O şanlı kudret sahibi Rabbimizden yardım dilemiş oluruz. O da bize çabucak yardımını lütfeder.

İnsan şeytanlarının şerrinden, cin şeytanlarının şerrinden ve berbat ruhlu, hain gözlü ismi kimselerin şerrinden emin olmuş olursun.

Ayetel Kürsiyle bir arada “İhlas-Felak-Nâs ve Fatiha” müddetlerini de oku.

Ayetel Kürsi İsm-i Â’zamdır. Bir dileği olan evvel Ayetel-Kürsi’yi okumalı ve sonunda da her ne üzere gereksinimi haceti, dileği var ise onları Cenâb-ı Haktan dilemeli (istemeli) dir.

Yani, bir kimse bütün duâlannın kabul olmasını istiyorsa bol ölçüde Ayetel Kürsi okumalıdır. Bir şeyden, bir hadiseden korkan kimse, 3-5-7 defa Ayetel Kürsi okuyarak o korktuğu şeyin şerrinden Allah’a sığınmalıdır. “Ya Rabbi, okuduğum Ayetel Kürsi hürmetine bu şeyin şerrinden sana sığınırım’ diye yalvaran kulunu Cenâb-ı Hak yoksun bırakmaz.

4. bir daha Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Ayetel-Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek gorevlendirir.”

Cenâb-ı Allah’ın kullarına olan merhametini düşün!… Sen, yatağında huzur ortasında uyuyasın diye. Senin için iki meleğini gorevlendirmiş ve seni koruyorlar. “Aman Allâh’ım sen ne büyüksün ne fazlaca merhametlisin!…’

5. ‘Her kim, konutundan çıkarken “Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teâlâ, o kimse için yetmiş melek bakılırsavlendirir. Bu melekler, Ayetel-Kürsî okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler.” Bu durum konutuna selâmetle dönünceye kadar devam eder.

6. ‘Evine dönerken de Ayetel-Kürsi’yi okuyan kimse, fakirlik çekmez, yoksulluk kederi görmez. Konutundan çıkarken ve konutuna girerken okuduğu iki Ayetel-Kürsî hürmetine sabahtan akşama kadar işleri hayırla selâmette olur.’

7. ‘Her kim, dara düşdüğünde, badire ve buhrana girdiğinde Ayetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına (yardımına) yetişir.”

Ayetel Kürsi’nin Tefsirini Okumak İçin Sayfanın Devamını Görüntüleyebilirsiniz.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” ismiyle anılan bu âyet hem muhtevası tıpkı vakitte üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, fazlaca okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs müddetleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Ayet-el Kürsi de –onlardan daha geniş ve ayrıntılı olarak– bu özelliği taşımaktadır. bundan evvelki âyette peygamberlerin getirdiği bu kadar âyet ve “beybir daha”ye (imana götüren işaret ve delil) karşın insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren kanıtlar, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği “kendisinde ve yakından uzağa etrafında (enfüs ve âfâk)”, peygamberleri desteklemek üzere Allah’ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan “sağlam kanıtlara dayalı kelamlı açıklamalar”da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve öteki hiç bir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, kanıttır.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Şevkânî’nin Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel üzere sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu âyetin kıymeti hakkında bir fikir edinmeye yetecektir:Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın yapıtından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” karşılığını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 258).bir daha Übey’in hurmasına şeytana tâbi bir cin musallat olmuş; vermeyi, dağıtmayı seven Übey’i bundan vazgeçirmek üzere hurmayı aşırmaya başlamıştı. Übey mahlûku takip ederek yakaladı. Garip bir hali vardı. Onunla konuşunca kimliğini ve amacını anladı. Kendilerinden nasıl kurtulabileceğini sorunca “Bakara sûresindeki kürsü âyeti ile” dedi ve ekledi: “Onu akşamda okuyan sabaha kadar, sabahta okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur.” Sabah olunca Übey durumu Hz. Peygamber’e aktardı. Resûlullah, “Habis yanlışsız söylemiş” buyurdu.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Buhârî’de de Ebû Hüreyre’den naklen üsttekine yakın bir rivayet vardır. Hz. Peygamber’e hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebû Hüreyre’ye şöyleki demiştir: “Yatağına yatınca Âyetü’l-kürsî’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır.” Allah varlığı ezelî, ebedî, mecburî ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan… büyük mevlânın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten daha sonra hem O’nun vahdâniyeti (birliği, tekliği) tıpkı vakitte İslâm’ın getirdiği imanın tevhid (Allah’ı birleme, bir bilme) özelliği açıklanmak üzere “O’ndan öteki ilah yoktur” buyurulmuştur.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmakta idiler. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilâh olamayacağını söz etmek üzere çabucak gerisinden “O diridir” buyurulmuştur. Evet Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve tıpkı başka isimleri ve sıfatları üzere bunun da mahiyetini lakin kendisi bilmektedir.Gerek Araplar’daki gerekse öbür kavimlerdeki müşriklerin birçok büyük bir Allah’a inanmakla birlikte bunun yanında –her birine bir fonksiyon tanıdıkları– kelamda ilahlara inanmışlardır. Bu inanç tevhide terstir. Tevhidi açıklayarak başlayan âyet, Allah Teâlâ’nın “kayyûm” sıfatını zikrederek “küçük, aracı, özel bakılırsavli… tanrılar”a gerek bulunmadığını söz etmektedir. Zira kayyûm, “bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi haricinde tutmayan” demektir.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

“Onu ne uyku basar ne uyur” cümlesi, hay ve kayyûm sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan yahut fiilen uyuyan birinin nezaret, idare, müdafaa üzere işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teâlâ’nın kayyûmluğu kâmil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyûm sıfatı bunu tabir ettiğine nazaran O’nu ne uyku basar ne de uyur.Yerde ve gökte ne var ise –başka hiç bir kimseye değil– O’na aittir; yaratanı da gerçek sahibi de O’dur. Âyetin bu mânayı söz eden kesimi “Yalnız O’na aittir” kısmıyla tevhidi öğretirken “başkasına değil” mânasıyla de şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Zira müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli rabler içinde paylaştırmışlar; meselâ yıldız, gök, yer… ilahlarından kelam etmişlerdir. “Yerde ve gökte” tabiri Arapça’da “bütün varlıklar” mânasında kullanılmakta, ismine yer ve gök denilmeyen yahut maddî mânada yere ve göğe dahil bulunmayan yerler ve buradaki varlıklar da bu sözün içine girmektedir.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Allah’a ortak koşan kâfirlerin bir kısmı, bu ortakların O’na denk olduklarına değil, O’nun nezdinde reddedilemez şefaat, geri çevrilemez aracılık hakkına sahip bulunduklarına inanmakta ve putlara bu anlayış ortasında tapınmaktadırlar. “Allah katında, O müsaade vermedikçe hiç bir kimse şefaat edemez” mânasındaki cümle bu inancın asılsızlığını ortaya koymakta; şefaatin de müsaadeye bağlı bulunduğunu, O müsaade vermedikçe ve dilemedikçe kimsenin bu biçimde bir yetki ve imkâna sahip olamayacağını özlü ve tesirli bir biçimde zihinlere yerleştirmektedir. Allah katında kendisine şefaat müsaadesi verilenlerin durumu ve yetkileri, ödül merasimlerinde mükafatları vermek üzere kürsüye çağrılan erdem konuklarınınkine benzemektedir. Mükafatın kime verileceğini bilen ve belirleyen onlar değildir. Lakin bu merasimi tertipleyenlere göre onlar, gururlu, hürmete lâyık, büyük kimseler olduklarından kendilerine bu biçimde bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine müsaade verilecek olanlar da Allah’a yakın ve sevgili kullar olacaktır.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Allah’tan öbür bütün şuur ve bilgi sahiplerinin ayrıntıları sonludur, gerçek da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel gerçek şefaat sorununa uygulandığında kimin şefaate lâyık olduğunun da lakin Allah tarafınca bilineceği anlaşılır. Zira dış görünüşü (mâ beyne eydîhim) itibariyle şefaate lâyık görülenlerin, kullar tarafınca görülemeyen ve bilinemeyen iç yüzleri (mâ halfehüm) itibariyle bu biçimde olmamaları mümkündür. Allah birdir ve sırf O ibadete lâyıktır; zira O’ndan diğer olmuşu, olacağı, kapalıyı, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur.


Ayetel Kürsi’nin Tefsiri

Kürsî (kürsü), “koltuk, sandalye, taht” manalarına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk mânalarında da kullanılmaktadır. Allah Teâlâ’nın üzerine oturulan maddî alet mânasında kürsüsü olamayacağından –bu O’nun şahsen deklare ettiğı ulu sıfatlarına karşıt düştüğünden– burada kürsüden bir diğer mânanın kastedilmiş olması gerekir. aslında Kur’an’da Allah’a nisbet edilen, “Allah’ın…” denilen her şeyi, O’nun varlığına dahil yahut kullandığı bir şey olarak anlamak da gerçek değildir. Meselâ “Allah’ın meskeni, Allah’ın ruhu, Allah’ın buyruğu, Allah’ın kölesi” tamlamalarında Allah’a ilişkin olan şeyler bu biçimdedir. Bunlar ne O’nun varlığının bir kesimidir ne de kullandığı araçlardır; kıymet ve onurlarından dolayı O’nun” diye tanımlanmışlardır. İbn Abbas’a nazaran kürsüden niyet ilimdir. O’nun ilmi her şeyi kaplar. Âyetin bu kısmını, “kürsüden amaç O’nun hükümranlığıdır ve buna hudut yoktur, hiç bir şey O’nun haricinde kalamaz” yahut “Allah semavatı, arzı, arşı Kur’an’da zikretmiş, ama bunlardan niyetin ne olduğunu açıklamamıştır. Kürsüsü de bu biçimde bir varlıktır, yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir. Ne ve nasıl olduğunu ise fakat kendisi bilmektedir” formunda anlamak mümkündür.Yüce, kâmil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı âyette zikredilen aziz Allah’a, kulların sonsuz üzere gördükleri kâinatı korumak, gözetmek ve yönetmek olağan olarak güç gelmeyecek, O’nu yormayacak, meşgul bile etmeyecektir. Zira O büyüklerden büyüktür, kimse bilmez kaçtır.


Ayetel Kürsi İle Okunacak Dualar

Felak Mühleti Okunuşu
Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hasedFelak Müddeti ManasıDe ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrindenve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”
Nas Mühleti Okunuşu
Kul e’ûzü birabbinnâs
MelikinnâsİlâhinnâsMin şerrilvesvâsilhannâsEllezî yüvesvisü fî sudûrinnâsiMinelcinneti vennâsNas Müddeti ManasıDe ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,İnsanların hükümdarına,İnsanların ilahına,O sinsi vesvesecinin şerrinden.O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
İhlas Mühleti Okunuşu
Kul hüvellâhü ehadAllâhüssamedLem yelid ve lem yûledVe lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Müddeti ManasıDe ki; O Allah bir tektir.Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, lakin O, hiçbir şeye muhtaç değildir).Doğurmadı ve doğurulmadıO ‘na bir denk de olmadı.
Fatiha Mühleti Okunuşu
BismillahirrahmanirrahimElhamdulillâhi rabbil’aleminErrahmânir’rahimMâliki yevmiddinİyyâke na’budu Ve iyyâke neste’înİhdinessirâtal mustakîmSirâtallezine en’amte aleyhimĞayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Müddeti ManasıRahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyleHamd, Alemlerin RabbiRahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi hakikat yola,Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.